Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O I ROKOWANIACH DZ. 768 O POW. 0,4379 HA, OBRĘB DOMASZKÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 02 września 2015 r. o godz. 09.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędą się pierwsze rokowania nieograniczone dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób nieruchomości.

1.Położenie nieruchomości – obręb DOMASZKÓW, dz. 768 o pow. 0,4379 ha, KW SW1K/00044068/3

Nieruchomość niezabudowana położona w pośredniej strefie zabudowy miejscowości, w dogodnym sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, zabudowań gospodarczych oraz terenów rolnych.

Uzbrojenie – możliwość podłączenia energii elektrycznej i wody. Dostęp komunikacyjny dobry, krótki dojazd z głównej ulicy przebiegającej przez wieś.

Na działce zlokalizowane są slupy energetyczne wysokiego napięcia powodujące bardzo duże utrudnienie w zabudowie. Dodatkowo  przez północną część tego terenu przebiega linia wodociągowa Ø100 również uniemożliwiająca pełne wykorzystanie tego terenu. . Część terenu porośnięta starym drzewostanem liściastym, głównie olcha, pojedynczo brzoza, dąb, jesion.  

 1. Cena wywoławcza nieruchomości – 55.760 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) brutto.       
 2. Terminy przeprowadzonych przetargów: I – 22.05.2015 r., II – 06.07.2015 r.
 3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie: a) 4MU6 o pow. 2918 m2 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, b) 4WS7 o pow. 1461 m2 – tereny wód otwartych i płynących.
 5. Zaliczkę w pieniądzu w wysokości 5.580 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych),  należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, zaliczka ulega przepadkowi.

 1. Zgłoszenia udziału w rokowaniach, składa się w zamkniętej kopercie z napisem "Pierwsze rokowania – dz. nr 768 o pow. 0,4379 ha, obręb Domaszków", którą należy złożyć w pok. nr 17 (drugie piętro) Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 r.  do godziny 14.30.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. Imię, nazwisko, i adres , albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.
 1. Otwarcie rokowań nastąpi w dniu 02 września 2015 r. o godz. 9.00 w sali nr 14 (drugie piętro) Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, w obecności uczestników rokowań.

Część ustna rokowań, z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części, nastąpi w tym samym dniu o godzinie wskazanej przez Przewodniczącego Komisji.

 1. Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 2. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  20.07.2015   r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Sprawę prowadzi:                                                                                                                                               

Ewa Siwek, Tel. 74 8 126 327 wew. 14