Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 160/2015 z dnia 17.07.2015 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 310/5 o pow. 0,1169 ha, obręb Międzylesie.

Zarządzenie nr 160 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 310/5 o pow. 0,1169 ha, obręb Międzylesie.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r., poz. 518 ze zm.),  oraz § 6 ust. 2 pkt. 2 uchwały nr XIV83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu    z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedać nieruchomość gruntową oddaną w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu nr 310/5 o pow. 0,1169 ha, SW1K/00044549/9, obręb Międzylesie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 17  lipca  2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak