E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 159/2015 z dnia 17.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanych do dzierżawy – dz. 308/1 oraz cześć dz. 310/18, obręb Międzylesie.

 

Zarządzenie nr 159 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanych do dzierżawy – dz. 308/1 oraz cześć dz. 310/18, obręb Międzylesie.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 9 ust. 4 pkt. 5 Uchwały Nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie -  zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy działkę nr 308/1 o pow. 261 m2, oraz część działki nr 310/18 o pow. 300 m2, obręb Międzylesie w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela działki nr 310/5 w celu poprawienia jej warunków zagospodarowania, wykazanych w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 17 lipca  2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 159/2015 z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanych do dzierżawy – dz. 308/1 oraz część dz. 310/18, obręb Międzylesie.

Wykaz nr  9/2015/A

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Międzylesie

dz. 308/1

SW1K/00044174/9

Obręb Międzylesie

Cz. dz. 310/18

SW1K/00044174/9

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0261 ha

0,0300 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomości  gruntowe niezabudowane     

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

1MN5- tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

-

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Czynsz dzierżawny

1,23 zł/m2 brutto miesięcznie

Czynsz dzierżawny

1,23 zł/m2 brutto miesięcznie

9.

Termin wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela działki nr 310/5. 

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 17.07.2015 r. do dnia 07.08.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 10
W tym miesiącu: 45140
Od początku: 24299763
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne