E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 156/2015 z dnia 14.07.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 156/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

 

Plan dochodów po zmianach wynosi 27 270 726,11 zł, w tym dochody bieżące

21 448 823,58 zł, dochody majątkowe 5 821 902,53 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 553 426,11 zł, w tym wydatki bieżące

20 856 622,95 zł, wydatki majątkowe 2 696 803,16 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano:

-dział 852 rozdział 85206 – zwiększenia o kwotę 22 000 zł z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,

- dział 852 rozdział 85278 – zwiększenia o kwotę 164 700 zł z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków celowych do 6 000 zł dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (porywiste wiatry, trąba powietrzna, gradobicie), które wystąpiły na terenie gminy Międzylesie w dniu 8 lipca 2015 r.

XLSzał nr 1 - dochody.xls (23,50KB)

XLSzał nr 2 - wydatki.xls (23,50KB)

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 633
W tym miesiącu: 52806
Od początku: 24307429
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne