E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 153/2015 z dnia 09.07.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 153/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 09 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 366 726,11 zł, w tym wydatki bieżące

20 669 922,95 zł, wydatki majątkowe 2 696 803,16 zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z przejściem nawałnicy w dniu 08 lipca 2015

-dział 758 rozdział 75818 – przeniesienia części rezerwy celowej w kwocie 20 000 zł w tym:

- rozdział 70078- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000 zł.

- rozdział 75421 – na zarządzanie kryzysowe 10 000 zł

XLSzał nr 1 - wydatki.xls (24,00KB)

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1878
W tym miesiącu: 64604
Od początku: 24082962
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne