Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 147/2015 z dnia 29.06.2015 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 133 o pow. 0,24 ha - obręb Gniewoszów.

Zarządzenie nr 147/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 133 o pow. 0,24 ha - obręb Gniewoszów.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), oraz w wykonaniu uchwały nr XLII/261/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 133 o pow. 0,24 ha, obręb Gniewoszów – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr 133 o pow. 0,24 ha, położonej w Gniewoszowie, KW 43993, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

 1. Ustala się:
  1. termin przetargu na dzień 31.07.2015 r. godz. 1000,
  2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 50.000 zł,
  3. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
 2. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 29 czerwca  2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak