Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 131/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 131/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 509 945,78 zł, w tym dochody bieżące

21 243 823,58 zł, dochody majątkowe 5 266 122,20 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

Plan wydatków po zmianach wynosi 22 792  645,78 zł, w tym wydatki bieżące

20 615 403,95zł, wydatki majątkowe 2 177 241,83 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

dział 852 rozdział 85278 – zwiększenia o kwotę 6 000 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej.

Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 600 rozdział 60016, 60095 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 630 rozdział 63095 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 700 rozdział 70005 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 750 rozdział 75023 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 751 rozdział 75107 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 754 rozdział 75412, 75421 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 801 rozdział 80101,80103,80104,80110,80148 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 851 rozdział 85153 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

-dział 852 rozdział 85278 – zwiększenia o 6 000 zł na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej,

- dział 854 rozdział 85401 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 - dochody.xls (23,00KB)

XLSzał nr 2 - wydatki.xls (34,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1220
W tym miesiącu: 207972
Od początku: 22831642
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne