E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Pierwszy przetarg ustny ograniczony dot. sprzedaży działki nr 387 o pow. 0,15 ha, obręb Boboszów

O G Ł O S Z E N I E

    Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 10 lipca 2015 r. o godz. 1000, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się  pierwszy przetarg ustny ograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

1.Położenie nieruchomości – BOBOSZÓW DZ. 387 O POW. 0,15 HA, KW SW1K/00044174/9.

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w pośredniej strefie zabudowy miejscowości, w dogodnym sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, zabudowań gospodarczych oraz terenów rolnych. Brak uzbrojenia, istnieje możliwość podłączenia do napowietrznej linii energetycznej. Teren działki lekko nachylony w kierunku drogi dojazdowej, miejscami porośnięty drzewami owocowymi. Na działce znajdują się ruiny budynku gospodarczego – drewniana stodoła. Stan techniczny budynku – zły, stopień zużycia wynosi 95%. Działka jest malowniczo położona na wzgórzu, skąd rozciąga się piękny widok na górny bieg rzeki Nysy Kłodzkiej.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości – 19.480 zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) brutto.
 2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie: 2MN23 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza.
 3. Warunki przetargu:

Ograniczenie przetargu: w związku z brakiem dostępu działki nr 387 o pow. 0,16 ha, obręb Boboszów do drogi publicznej, w przetargu mogą brać udział właściciele działek przyległych nr 386 i 253,  którzy do dnia 06 lipca 2015 r. do godziny 1400:

 • złożą w pokoju nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, ofertę przystąpienia do przetargu z załączonym wypisem z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej poświadczające prawo do własności działek nr 386 i 253 wraz z dowodem wpłacenia wadium w wysokości  980 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt złotych).
 • Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony – działka nr 387, Boboszów”.
 • Wadium należy wpłacić w kasie tutejszego Urzędu- pok. nr 3 /parter/ lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004.
 1. Osoby zakwalifikowane do przetargu (lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń najpóźniej na jeden dzień przed przetargiem) zamierzające nabyć działkę nr 387, obręb Boboszów, mają obowiązek uczestnictwa w licytacji ogłoszonej na dzień 10 lipca 2015 r. o godz. 1000.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.
 3. Cena kupna nieruchomości podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

 1. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
 1. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia 03.06.2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

PDFMapa ewidencyjna.pdf (308,47KB)

Sprawę prowadzi:

Ewa Siwek, Tel. 74 8 126 327 wew. 14

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 803
W tym miesiącu: 6842
Od początku: 24091451
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne