Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2014 r.

Strona archiwalna

 

Międzylesie, dnia 24 marca 2015  r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

I. Przysługujące gminie prawa własności.

 

1. Powierzchnia ogólna gruntów komunalnych………………..…….. ..2.103,00  ha 

w tym: powierzchnia gruntów leśnych………………………………….….247,00 ha

 

2. Nieruchomości budynkowe stanowiące własność lub współwłasność gminy:

 1. budynek administracyjny, baza gospodarcza Zakładu Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej oraz Zakładu Usług Komunalnych w Międzylesiu
 2. budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie
 3. budynki Ochotniczej Straży Pożarnej ( 7 )
 4. budynki oświatowe (5):

     - Zespół Szkół w Międzylesiu (1),  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie (3),  Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu (1)

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Międzylesiu i w  Domaszkowie ( 2)

f)   Biblioteka Publiczna w Międzylesiu (1)

 1. budynki na stadionie sportowym w Międzylesiu (2) oraz w Domaszkowie (1)
 2. budynki pełniące funkcję wyłącznie świetlic wiejskich: Dolnik, Kamieńczyk, Jaworek, Michałowie, Niemojów, Szklarnia, Smreczyna, (7)
 3. budynki mieszkalne, mieszkalno- gospodarcze  będące współwłasnością (61)
 4. budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe (17);
 5. budynki mieszkalne (3)
 6. budynki mieszkalne wraz ze świetlicami ( 11)
 7. inne: Domy Tkaczy (2), budowle pełniące funkcje stacji uzdatniania wody- 5 ( M-lesie 2; Damaszków – 1; Różanka 1; Długopole Górne – 1; budowle pełniące funkcje ujęcia wody – 2 ( Międzylesie 1;  Goworów 1);  oczyszczalnia ścieków w Międzylesiu, budynek ”Zielona Szkoła” w Różance, „Muzeum Różańskie” w Różance; basen kąpielowy w Międzylesiu.
 8. pozostałe ( m.in.gospodarcze) ( 44)

II. Wartości nieruchomości  (w zł.) – na 31.12.2014 r,

 

1. nieruchomości gruntowe ………………………………………………………… 40.417.119,57                                                                                                                                                       

2. drzewostan …………………………………………………………………………1.802.899,95                                  

3. budynki:                                                                                         

 • mieszkalne, mieszk.- gospodarcze …………………………………………3.140.427,38
 • bud. użytkowe ………………………………………………………...........8.642.422,77
 • bud. straży pożarnych……………………………………………………….. .262.749,49
 • szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli…………..………………... .3.452.406,08
 • świetlice wiejskie, domy kultury ……………………… ………………..….1.161.457,91
 • biblioteka …………………………………………………………………….497.517,33
 • pozostałe………………………………………………………………….…  484.911,58

 

 1. Infrastruktura ( m.in.oświetlenie, chodniki, wiaty, drogi,

      mosty, przepusty)..................................................................................................35.449.484,60                                                                                   5.  Środki transportu …………………………………………………………………..1.533.807,45                                           6.  Urządzenia ( m. innymi piece c.o, gazowe, komputery)………………..……………824.220,38

III.Wierzytelności gminy (w zł.)

 

 1. Należne gminie należności  z tytułu :
  1. sprzedanych lokali, budynków. …………………………………………………29.150,00                                      
  2. gruntów………………………………………………………………………..….9.555,00

 

 1. zaciągnięte przez gminę pożyczki i kredyty ( w zł.) na:
 1. Remont i modernizacja basenu kąpielowego w Międzylesie………….…. …5.733.000,00
 2. Budowa wodociągu: Goworów-Gajnik-Michałowice………………………   ..123.100,00
 3. Kredyt na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań………………..……….1.650.000,00

                                                                                                

 IV. Gospodarowanie mieniem komunalnym.

 

 

 

Pow. w ha

1.

grunty rolne będące przedmiotem dzierżawy                                             

1.192

2.

Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste

 

 

na rzecz osób fizycznych  i prawnych                                                                        

11,0

3.

grunty oddane nieodpłatnie w użyczenie stowarzyszeniom: min. kluby sportowe, OSP

8,74

4.

grunty zarządzane nieodpłatnie  przez jednostki oświatowe i gminne instytucje kultury

3,96

5.

grunty zarządzane nieodpłatnie  przez Rady Sołeckie

13,22

6.

grunty zarządzane przez gminną jednostkę – ZGKiM oraz ZUK

 

28,0

7.

Grunty nieodpłatnie zarządzane przez parafie

2,60

8.

Kompleks basenu kąpielowego

0,85

V. Dochody uzyskane z tyt. wykonywania prawa własności (w zł.)……..……….…963.522,01

w tym:

 1. sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków  jednorodzinnych…...............88.196,50
 2. sprzedaż gruntów…………………………………………………………………….622.675,00
 3. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste ………………………………………….26.646,53
 4. dzierżawa gruntów ……….……...………………….………….................................191.665,72
 5. dzierżawa/najem budynków ………………………….……………………………....33.618,26
 6. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

     w prawo własności……………………………………….… ………………………........720,00

VI. Zmiany w stanie mienia komunalnego (grunty)

1. Zbycie gruntów – powierzchnia ogółem ……………………………….……..2,0137 ha

w tym w szczególności:

a)  zbycie działek rolnych (1)…………………………………………….……………0,2800

b)  na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej (2)…………………......0,0600

e/ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  ( 1 )…….….0,0771

f) sprzedaż gruntów pod zbywanymi lokalami mieszkalnymi………………………...0,2045

g) sprzedaż działek położonych na złożach piaskowca (2)……………………………0,2290

h) sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych ( 2)………………………...…...1,1631

2.  Nabycie nieruchomości gruntowych w drodze komunalizacji ( 1 działka)……..…0,0178

3. Sprzedaż:

3.1. lokale mieszkalne – ilość……………………………………………………………….8

 

informację sporządziła:

Wiesława Szyrszeń

Agata Ziental

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2021
W tym miesiącu: 204547
Od początku: 22828217
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne