E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 101/2015 z dnia 08.05.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 101/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 08 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 355 294,41 zł, w tym dochody bieżące

21 144 076,21 zł, dochody majątkowe 5 211 218,20 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

Plan wydatków po zmianach wynosi 22 637 994,41 zł, w tym wydatki bieżące

20 555 493,58zł, wydatki majątkowe 2 082 500,83 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

 Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:

dział 751 rozdział 75107 – dział 757 rozdział 75107- zwiększenia o kwotę 13 500 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2015 r. w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 - dochody.xls (23,50KB)

XLSzał nr 2- popr.wydatki.xls (24,00KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4900
W tym miesiącu: 78741
Od początku: 24333364
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne