E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 84/2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie Nr  84 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia  21  kwietnia  2015 r.

 

 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

       Na  podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczególnych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1152)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wyznaczam przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie do ochrony lokali
     obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Międzylesie w czasie przerwy
     w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta
     Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

2. Wykaz przedstawicieli zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zadaniem przedstawicieli wymienionych w/w załączniku jest zapewnienie w dniu 10 maja 2015 r. ochrony lokali wyborczych utworzonych na terenie Gminy Międzylesie w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami,  poprzez sprawowanie stałego, zewnętrznego dozoru w lokalu wyborczym oraz sprawdzenie stanu zabezpieczeń lokalu.

§ 3

1. Osoby wyznaczone do ochrony lokali wyborczych w sytuacjach określonych w § 1 pkt 1
    zarządzenia legitymują się upoważnieniem wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy
    Międzylesie.
2. Wzór upoważnienie zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zobowiązuję przewodniczących obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
Międzylesie do niezwłocznego powiadomienia Okręgowej Komisji Wyborczej
w Wałbrzychu  (tel. 74 665 65 10, fax 74 84 252 37 ) o wystąpieniu nadzwyczajnych  wydarzeń uzasadniających  zarządzenie przerwy w głosowaniu, w celu uzyskania zgody na
 podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.

 

§ 5

Zarządzenie podlega przekazaniu do wiadomości Dyrektorowi Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Wałbrzychu, przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych na  
terenie Gminy Międzylesie, Komendantowi  Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej oraz dyrektorom jednostek, w których mieszczą się lokale wyborcze.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                 BURMISTRZ

                                                                                                   (-) Tomasz Korczak

 

 

 

 

                    

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 593
W tym miesiącu: 593
Od początku: 23576580
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne