Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 84A/2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 84 A/2015

 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

 z dnia 21  kwietnia  2015r.

 

 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

      Na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej    z dnia
20 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia możliwości wykorzystania techniki elektronicznej  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r. oraz określenia warunków i sposobu jej wykorzystania  

zarządzam, co następuje:

  § 1.

Celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. powołuję:

I. Koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów - Marka
       Glińskiego, pracownika Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie,

II. Operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w osobach:

 1. Agnieszka Piątek – Obwodowa Komisji Wyborcza Nr 1 w Międzylesiu,

 2. Beata Muszyńska – ObwodowaKomisja Wyborcza Nr 2 w Międzylesiu,

 3. Urszula Bańkowska - ObwodowaKomisja Wyborcza Nr 3 w Boboszowie,

 4. Iwona Miśków-Kostrzewa – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Różance,

 5. Aleksandra Nalborczyk – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Roztokach,

 6. Łukasz Tur- ObwodowaKomisja Wyborcza Nr 6 w Długopolu Górnym,

 7. Ewa Siwek - ObwodowaKomisja Wyborcza Nr 7 w Domaszkowie,

 8. Magdalena Kowalska - ObwodowaKomisja Wyborcza Nr 8 w Goworowie

 9. Olga Ziętara - ObwodowaKomisja Wyborcza Nr 9 w Pisarach.

§ 2.

1. Koordynator gminny odpowiada za przeszkolenie operatorów obsługi informatycznej
     obwodowych komisji wyborczych.

2.  Szczegółowe zakresy zadań:

     a) koordynatora gminnego określa załącznik Nr 1,

     b) operatorów informatycznej obsługi komisji określa załącznik nr 2. 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

                                                                                                   (-) Tomasz Korczak

        Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84A/2015

         Burmistrza MiG Międzylesie

         z dnia 21  kwietnia 2015 r.

 

Zadania koordynatora gminnego

Do zadań koordynatora gminnego należy:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez pełnomocnika ds. informatyki OKW i koordynatora okręgowego,

 2. wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym przez osoby realizujące zadanie obsługi rejestru wyborców danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych pełnomocnictw, liczbie zaświadczeń, liczbie wysłanych pakietów wyborczych,

 3. nadzór nad wprowadzeniem do systemu danych osób funkcyjnych - przewodniczących i zastępców przewodniczących - obwodowych komisji wyborczych i aktualizację tych danych przez osoby realizujące zadanie obsługi rejestru wyborców,

 4. prowadzenie ewidencji operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych zawierającej dane kontaktowe i ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł, oprogramowania oraz danych definiujących,

 5. przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

 6. prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania (w przypadku wsparcia w obwodach bez dostępu do sieci publicznej przekazywania danych) i aktualności danych definicyjnych,

 7. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych oraz operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych loginów i haseł,

 8. dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych i utworzenie nośników), także w przypadku testów, o którym mowa w punkcie 14,

 9. przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

 10. udzielenie wsparcia pełnomocnikowi okręgowej komisji wyborczej, powołanemu w trybie art. 173 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, w zakresie przygotowania i obsługi stanowiska do sprawdzania poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodach, w których nie stosowano wsparcia informatycznego oraz wysyłania danych o wynikach głosowania w obwodzie z obwodów, w których niemożliwe było dokonanie transmisji,

 11. w dniu głosowania – dwukrotne przekazanie danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (tzw. frekwencji) w trybie określonym w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.),

 12. zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu koordynatorowi okręgowemu,

 13. w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi okręgowemu,

 14. udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania oraz o liczbie osób ujętych w spisie wyborców i liczbie wydanych kart do głosowania (określanych mianem frekwencji) ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego (zgodnie ze scenariuszami testów),

 15. przekazanie do koordynatora okręgowego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,

 16. prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane następujące czynności:

 17. przeprowadzenie (z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej i pozostałych użytkowników gminnych obsługujących system WOW,

 18. zgłaszanie uwag do działania programu do koordynatora okręgowego, w tym usterek i awarii,

 19. przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł operatorom oraz przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych,

 20. przekazanie, oprogramowania i danych definicyjnych operatorom obwodowych  komisji wyborczych (pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośnika),

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84A/2015

                Burmistrza MiG Międzylesie

                z dnia 21 kwietnia 2015 r.

 

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej.

Do zadań operatora należy:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,

 2. udział w wyznaczonych terminach w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania oraz danych testowych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców i liczbie wydanych kart do głosowania (określanych mianem frekwencji) w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub w przypadku braku dostępu do sieci publicznej przekazanie danych do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w wyznaczonym terminie,

 3. odbiór za potwierdzeniem loginu i hasła operatora do systemu (na czas testów oraz dla obsługi wyborów),

 4. przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania oraz w przypadku braku dostępu do sieci publicznej instalacji oprogramowania wraz z wczytaniem właściwych plików definicyjnych klk,

 5. potwierdzenie dostępu do sieci publicznej, łączności ze stronami https://wow.kbw.gov.pl i https://prtest2015.kbw.gov.pl oraz ewentualnie instalacji wersji offline wraz z zainstalowaniem właściwych plików klk.

 6. ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej, najpóźniej w przeddzień głosowania, miejsca i harmonogramu pracy,

 7. dwukrotne przesłanie, w dniu głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (tzw. frekwencji),

 8. wprowadzenie danych z projektu protokołu wyników głosowania na Prezydenta RP w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej,

 9. w przypadku wystąpienia błędów lub ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów do wprowadzonego protokołu,

 10. zgłaszanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej błędnych danych o siedzibie obwodowej komisji wyborczej lub o godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania,

 11. wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej do podpisania niezbędnej liczby egzemplarzy projektów protokołów głosowania w obwodzie,

 12. zapisanie po podpisaniu przez komisję, danych z protokołu głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku oraz dołączenie go do dokumentów przekazywanych do okręgowej komisji wyborczej,

 13. przesłanie do systemu danych z protokołu głosowania w obwodzie,

 14. udostępnienie funkcji uwierzytelnienia, za pomocą kodów jednorazowych, danych protokołu przekazanego do sytemu przewodniczącemu lub zastępcy przewodniczącego.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 399
W tym miesiącu: 197519
Od początku: 22821189
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne