Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 91/2015 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 91/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 341 794,41 zł, w tym dochody bieżące

21 130 576,21 zł, dochody majątkowe 5 211 218,20 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

Plan wydatków po zmianach wynosi 22 624 494,41 zł, w tym wydatki bieżące

20 541 993,58zł, wydatki majątkowe 2 082 500,83 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

dział 010 rozdział 01095 – zwiększenia o kwotę 212 363,81 zł z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

- dział 852 rozdział 85215 – zwiększenia o kwotę 2 346 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

- dział 852 rozdział 85295- zwiększenia kwotę 829 zł z tytułu dotacji , w tym: 412 zł na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 417 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,

-dział 854 rozdział 85415 zwiększenia o kwotę 60 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

dział 010 rozdział 01095 – zwiększenia o kwotę 212 363,81 zł  na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

- dział 801 rozdział 80101, 80110,80148 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 852 rozdział 85215 – zwiększenia o kwotę 2 346 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

- dział 852 rozdział 85295- zwiększenia kwotę 829 zł, w tym: 412 zł na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 417 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,

-dział 854 rozdział 85415 zwiększenia o kwotę 60 000 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 - dochody.xls (24,50KB)

XLSzał nr 2 - wydatki.xls (28,00KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4162
W tym miesiącu: 195804
Od początku: 22819474
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne