Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY DOT. SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 190 O POW. 5,46 HA, OBRĘB BOBOSZÓW

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 25 września 2015 r. o godz. 10.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się trzeci przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

1.Położenie nieruchomości – obręb BOBOSZÓW, dz. 190 o pow. 5,46 ha, SW1K/00044174/9

Działka położona jest w centralnej strefie miejscowości, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 33, w odległości ok. 350 m od międzynarodowego przejścia granicznego Boboszów – Dolni Lipka.

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 3.751.500 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych brutto)

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie:

Przeznaczenie podstawowe – 2UT1/U- usługi turystyki obejmujące: małe hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi, oraz obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego/ tereny zabudowy usług, na wydzielonych działkach.

Ustala się pięcioletni termin zagospodarowania nieruchomości zgodnie z funkcją określoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie z zastrzeżeniem prawa odkupu nieruchomości w przypadku nie dochowania powyższego terminu.

3.  Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 190.000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

które należy uiścić na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 22 WRZEŚNIA 2015r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej  podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

4.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

5.  Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.

6.  Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  21.07.2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Mapa topograficzna Boboszów dz. 190 z lokalizacją działki.jpeg

PDFMapa_ewidencyjna.pdf (444,59KB)

Sprawę prowadzi:

Ewa Siwek

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 10979
W tym miesiącu: 224474
Od początku: 22848144
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne