E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 72/2015 z dnia 15.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości zabudowanej do sprzedaży – dz. 387 o pow. 0,1600 ha, obręb Boboszów.

Zarządzenie nr 72/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości zabudowanej do sprzedaży – dz. 387 o pow. 0,1600 ha, obręb Boboszów.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr VI/22/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 387 o pow. 0,16 ha, obręb Boboszów – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 387 o pow. 0,16 ha, SW1K/00044174/9, położonej w Boboszowie, wykazanej w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 15 kwietnia  2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 72/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości zabudowanej do sprzedaży – dz. 387 o pow. 0,1600 ha, obręb Boboszów.

Wykaz nr  6/2015

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Boboszów

dz. 387

SW1K/00044174/9

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,16 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w pośredniej strefie zabudowy miejscowości, w dogodnym sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, zabudowań gospodarczych oraz terenów rolnych. Brak uzbrojenia, istnieje możliwość podłączenia do napowietrznej linii energetycznej. Teren działki lekko nachylony w kierunku drogi dojazdowej, miejscami porośnięty drzewami owocowymi. Na działce znajdują się ruiny budynku gospodarczego – drewniana stodoła. Stan techniczny budynku – zły, stopień zużycia wynosi 95%. Działka jest malowniczo położona na wzgórzu, skąd rozciąga się piękny widok na górny bieg rzeki Nysy Kłodzkiej.     

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

2MN23- tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

          19.480 zł brutto

 

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

27.05.2015 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 15.04.2015 r. do dnia 07.05.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1567
W tym miesiącu: 64293
Od początku: 24082651
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne