E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 58/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 58/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 066 255,60 zł, w tym dochody bieżące

20 855 037,40 zł, dochody majątkowe 5 211 218,20 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

Plan wydatków po zmianach wynosi 22 348 955,60 zł, w tym wydatki bieżące

20 286 454,77 zł, wydatki majątkowe 2 062 500,83 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 757 rozdział 75107- zwiększenia o kwotę 17 571 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 rok,

- dział 801 rozdział 80103 - zwiększenia o kwotę 91 656 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku,

- dział 801 rozdział 80104 - zwiększenia o kwotę 171 855 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 700 rozdział 70005 przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 750 rozdział 75023, 75095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 751 rozdział 75107 – zwiększenia o kwotę 17 571 zł z tytułu dotacji na z przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 rok,

- dział 801- rozdział 80103,80104- zwiększenia o kwotę 263 511 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80150 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 852 rozdział 85219 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 900 rozdział 90003- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 -dochody.xls (24,50KB)

XLSzał nr 2 - wydatki.xls (16,00KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 945
W tym miesiącu: 4108
Od początku: 24088717
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne