E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 43/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 43/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

Plan dochodów po zmianach wynosi 23 649 105 zł, w tym dochody bieżące

20 570 043,40 zł, dochody majątkowe 3 079 061,60 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

Plan wydatków po zmianach wynosi 21 931 805 zł, w tym wydatki bieżące

 19 940 053,17 zł, wydatki majątkowe 1 991 751,83 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 600 rozdział 60078- zwiększenia dotacji o kwotę 850 000 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadań pn.

„Remont drogi gminnej w Nowej Wsi na działkach nr 213 cz., 214,215 w km 0+600-1+240

(intensywne opady deszczu- lipiec 2011 r.)” oraz „remont drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach  nr 159,558,543 w km 0+000-0+723 ( intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.)

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 224 500 zł,

- dział 600 rozdział 60078 –zwiększenia o kwotę 1 074 500 zł na realizację zadań pn” Remont drogi gminnej w Nowej Wsi na działkach nr 213 cz., 214,215 w km 0+600-1+240

(intensywne opady deszczu- lipiec 2011 r.)” oraz „remont drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach  nr 159,558,543 w km 0+000-0+723 ( intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.)

- dział 700 rozdział 70005 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 852 rozdział 85206, 85214, 85219 - – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 854 rozdział 85401,85415 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 900 rozdział 90003 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 921 rozdział 92105 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 - dochody.xls (15,00KB)

XLSzał nr 2 - wydatki.xls (21,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 618
W tym miesiącu: 5156
Od początku: 24089765
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne