Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie: powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydania dowodów osobistych w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie

Zarządzenie Nr 56/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 marca 2015 roku

 w sprawie: powołania komisji do spraw  brakowania  druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydania dowodów osobistych w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie

               Na podstawie art.31  ustawy z dnia  8 marca 1990roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U z 2013,  poz. 594. ) w związku z  ustawą z dnia 06 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych zarządzam co następuje:

              § 1

Wobec tego, że przepisy nie przewidują  druków ścisłego zarachowania do wydawania dowodów osobistych  należy dokonać brakowania  niewykorzystanych formularzy do komputerowego wypełniania w procesie wydawania dowodów osobistych należy dokonać w terminie do dnia 15 kwietnia 2015r.

                § 2

Do  brakowania  niewykorzystanych formularzy  do komputerowego wypełniania w procesie wydawania dowodów osobistych  w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu powołuje komisję w składzie:

 1. Zuzanna Hładczuk    - Przewodnicząca

2. Izabela Kuś - Członek

3. Daria Bartkowska - Członek

                  § 3

Z dokonanej  likwidacji druków należy sporządzić protokół w dwóch egzemplarzach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia i przekazać do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu  w terminie do 30 kwietnia 2015r.

                    § 4

 Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

                   § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                              Załącznik do Zarządzenia Nr…….

                                                                                             Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                      z dnia  23 marca 2015 r.

                                                                PROTOKÓŁ

                                       z brakowania druków ścisłego zarachowania

 przeprowadzonego  w dniu ………………2015r. od godz ……………do godz…………..

 przez Komisję w składzie:

         1.Zuzanna Hładczuk – Przewodniczący komisji

         2.Izabela Kuś            - Członek komisji

   3.Daria Bartkowska   - Członek komisji

 W toku brakowania   zniszczono w niszczarce  następujące formularze : 

Lp.

Nazwa druku

Seria  od  nr do nr

Ilość

   Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 1………………………….

 

2………………………….

 

3………………………….

   (podpisy  komisji)

 

                                                                                                     ZATWIERDZAM:

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4945
W tym miesiącu: 202065
Od początku: 22825735
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne