Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 50/2015 z dnia 09.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie nr 50 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, oraz § 9 ust. 1 zarządzenia nr 121/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 05 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy  nieruchomości gruntowe położone w Domaszkowie, Goworowie i Międzylesiu, wykazanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 10 marca 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik                                                                                                      WYKAZ NR 5/2015

do zarządzenia nr  50 /2015                                               BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia 10.03.2015                                                                                         z dnia 10 marca 2015 r.

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia w ha przeznaczona  do dzierżawy

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość czynszu rocznego w zł

Termin wnoszenia czynszu

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

1.

Domaszków

dz. 486

 KW 52041

1,3514

Działka gruntowa niezabudowana

Tereny usług sportu i rekreacji

135,14 zł

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

2.

Domaszków

dz. 563/2

 SW1K/00044068/3

0,4318

Działka gruntowa niezabudowana

Teren użytków rolnych

43,18 zł

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

3.

Domaszków

dz. 563/1

 SW1K/00044068/3

0,5000

Działka gruntowa niezabudowana

Tereny użytków rolnych

50 zł

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

4.

Domaszków

Cz. dz. 562

 SW1K/00044068/3

1,0000

Działka gruntowa niezabudowana

Tereny użytków rolnych

100 zł

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

5.

Goworów

Cz. dz. 74/9

SW1K/00044173/2

1,0500

Działka gruntowa niezabudowana

Tereny użytków rolnych

105 zł

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

6.

Międzylesie

dz. 102

 SW1K/00044171/8

0,5229

Działka gruntowa niezabudowana

Tereny użytków rolnych,

planowane obejście miasta Międzylesie o parametrach drogi głównej

52,29 zł

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 11.03.2015 r. do dnia 01.04.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 9187
W tym miesiącu: 222682
Od początku: 22846352
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne