E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 45/2015 z dnia 03.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu niemieszkalnego Różanka 50/2 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Zarządzenie nr 45 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 03 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu niemieszkalnego Różanka 50/2 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.    z 2013 r., poz. 594), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali w budynku Różanka 50, lokal niemieszkalny Różanka 50/2,    w granicach działki nr 354 o pow. 0,11 ha, KW 44337, obręb Różanka, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 03  marca  2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr  45/2015  z dnia 03  marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu niemieszkalnego Różanka 50/2 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Wykaz nr 3/2015

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Różanka

dz. 354

KW 44337

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,11 ha

3.

Opis nieruchomości

Różanka 50/2

lokal niemieszkalny położony na I piętrze (II kondygnacja) budynku, w skład którego wchodzą dwa pokoje o łącznej pow. 18,80 m2, do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 13,40 m2, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 1100/10000

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

20MN6/RM- tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojąca lub bliźniaczą/ pod zabudowę gospodarczą

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

16.930 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali w budynku Różanka 50

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

15.04.2015 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 04.03.2015 r. do dnia 25.03.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 377
W tym miesiącu: 64881
Od początku: 24319504
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne