E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 30/2015 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie określenia regulaminu konkursów realizowanych w ramach PAOW Gminy Międzylesie w 2015 roku.

Zarządzenie nr 30/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie określenia regulaminu konkursów realizowanych w ramach PAOW Gminy Międzylesie w 2015 roku.

Na podstawie § 5 ust. 2 Uchwały Nr XXIX/177/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia i realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Gmninie Międzylesie, zarządzam co następuje:

§1

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich obejmować będzie działania:

a) organizacje spotkań informacyjno-szkoleniowych dla liderów wsi i przedstawicieli działających na rzecz wsi, podmiotów,

b) organizacja konkursów tematycznych w zakresie estetyki wsi,

c) konkursy grantowe/dotacje

§ 2

Informacje o działaniach wym. w § 1 publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie www.miedzylesie.pl (zakładka PAOW) oraz w INFORMATORZE Gminy Międzylesie, w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed upływem terminu składania wniosków.

§ 3

1. Wysokość środków przeznaczonych na konkurs grantowy określa się w wysokości 16.500 zł.

2. Środki nie wykorzystane z konkursu grantowego zasilają środki przeznaczone na konkursy tematyczne.

§ 4

Określa się następujące priorytety działań w ramach konkursu grantowego na rok 2015:

1. Kultura, tradycja i zachowanie dziedzictwa kulturowego

2. Edukacja pozaszkolna, opieka i wychowanie

3. Estetyka i wizerunek miejscowości.

§ 5

1. Określa się:

a) termin naboru wniosków od 15 marca do 15 kwietnia 2015 r.

b) termin realizacji zadania do 15 czerwca 2015 r.

c) termin rozliczenia zadania do 30 czerwca 2015 r.

d) wysokość grantu – do 400 zł. ( słownie: czterysta złotych).

2. Rozstrzygnięcie konkursu grantowego następować będzie systematycznie w miarę spływania wniosków,

aż do wyczerpania środków finansowych.

3. Beneficjent w naborze może złożyć tylko jeden wniosek.

4. Nie rozliczenie grantu w terminie pozbawia możliwości przystąpienia do Programu na najbliższe dwa lata.

§ 6

1. Negatywnie rozpatrywane są wnioski które:

a) wpłynęły po terminie określonym w zaproszeniu do ich składania,

b) których zakres rzeczowy nie mieści się w ramach ogłoszonych przez Koordynatora priorytetów o których mowa w § 4.

§ 7

W przypadkach szczególnych Koordynator może dla wniosków, posiadających braki formalne, wyznaczyć termin uzupełnienia wniosku.

§ 8

1. Określa się następujące warunki, jakie powinien spełniać projekt:

1) wniosek złożony powinien być na formularzu, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIX/177/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia i realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Gminie Międzylesie,

2) wniosek złożony został w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,

3) wysokość wnioskowanej kwoty nie powinna być wyższa niż 70% ogólnej wartości projektu,

4) wartość robocizny własnej nie może stanowić więcej niż 50% wartości całego wniosku

§ 9

Dla celów określenia wartości robocizny będącej udziałem własnym Beneficjenta określa się następujące wartości:

 

Lp

Rodzaj

Cena jednostkowa

1.

Robocizna własna....................................................................

9 zł / godz.

2.

Praca sprzętu mechanicznego ................................................

10 zł/godz.

3.

Praca sprzętu transportowego : samochód osobowy................

samochód ciężarowy ...............................................................

0,90 zł/ 1 km

2,50 zł./km

§ 10

Rozliczenie projektu następuje w terminie określonym w umowie z Beneficjentem na formularzu określonym w załączniku nr 2 do uchwały o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1).

§ 11

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu ITiG.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 16 lutego 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 897
W tym miesiącu: 53070
Od początku: 24307693
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne