Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

 ZARZĄDZENIE Nr  25/2015

BURMISTRZA MIASTA i GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia 10 lutego 2015 roku

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

                     Na podstawie art. 19 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013r., poz.1666) oraz w związku z art. 7 ust.1, pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Powołuje się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Międzylesiu zwany dalej Zespołem,                            

            w składzie:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie-  Przewodniczący Zespołu
 2. Sekretarz Gminy- Z-ca Przewodniczącego Zespołu,
 3. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu
 4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu
 5. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
 6. Miejsko-Gminny Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych w Międzylesiu
 7.  Dyrektor Zespołu Szkół w Międzylesiu
 8. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie
 9. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu
 10. Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Międzylesiu
 11. Funkcjonariusz Policji – dzielnicowy
 12. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie merytoryczny w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 13. Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych.

 

 1. W skład Zespołu, na wniosek Burmistrza, mogą wchodzić osoby powołane spośród pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonania zadań w Zespole.
 2. Burmistrz może zaprosić do udziału w pracach Zespołu inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy.
 3. Kierownicy Referatów lub osoby ich zastępujące na polecenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie zobowiązani są do czynnego uczestnictwa w Pracach zespołu

 

§ 2. 1. Celem działania Zespołu jest zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Międzylesie, a w szczególności:

 1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa publicznego oraz prognozowanie rozwoju sytuacji;
 2. przygotowanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego;
 3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanej z zagrożeniami;
 4. opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.

2. Za przygotowanie członków Zespołu do realizacji zadań w ust. 1 oraz ich koordynację odpowiada Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 3. 1. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego lub wskazany przez Przewodniczącego członek Zespołu.

§ 4. 1. Burmistrz określa siedzibę Zespołu w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie.

 1. Burmistrz na obszarze gminy zapewnia całodobowe alarmowanie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnia całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności.
 2. Zapewnienie całodobowego dyżuru powierza się Sekretarzowi Urzędu Miasta i Gminy

§  5. 1. Obsługę kancelaryjno-biurową zapewnia wydział właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zobowiązuje się wszystkich członków Zespołu do ścisłego współdziałania przy wykonywaniu zadań określonych w niniejszym zarządzeniu, Regulaminie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 139/2010 z dnia 07.06.2010. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Spraw Obywatelskich.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                   

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 25/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 10 lutego 2015 roku

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwanego dalej „Regulaminem” określa

       organizację i tryb pracy Zespołu.

§ 2. Zespół działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)
 2. Zarządzenia Nr 25/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie dnia 10 lutego 2015r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 2. Zadania Zespołu i jego członków

 

                                                                               § 1.

 

Do zadań Zespołu należy:

 1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 2. przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie zarządzania kryzysowego;
 3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 4. opiniowanie Gminnego planu zarządzania kryzysowego;
 5. organizacja współdziałania z sąsiednimi gminami oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie wykorzystania ich sił i środków do prowadzenia działań ratowniczych i odtwarzaniu infrastruktury;
 6. organizacja i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń oraz treningów mających na celu koordynację i integrację działań. §

 

                                                                                 § 2.

 

 

Zadania członków Zespołu:

 

 1. pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu;
 2. w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Przewodniczącemu Zespołu sprawowanie jego funkcji, powierza on kierowanie pracami Zespołu swojemu zastępcy;
 3. w szczególnych sytuacjach, Przewodniczący Zespołu może wyznaczyć spośród członków Zespołu osobę pełniącą obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Zespołu;
 4. posiedzenie Zespołu zwołuje się na polecenie Przewodniczącego Zespołu w składzie adekwatnym do występującego zagrożenia kryzysowego, wyznaczając jego termin oraz osoby odpowiedzialne

                                                                          § 3.

Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

 1. zatwierdzanie rocznego planu pracy Zespołu;
 2. kierowanie ćwiczeniami i grami decyzyjnym z udziałem Zespołu;
 3. podejmowanie ostatecznych decyzji w sytuacjach zagrożenia, na podstawie informacji i propozycji działania wypracowanych przez Zespół.

                                                                          § 4.

Do zadań Zastępcy Przewodniczącego Zespołu należy:

 1. zastępowanie Przewodniczącego Zespołu w razie jego nieobecności;
 2. koordynacja bieżących prac Zespołu;

                                                                             § 5.

  Zadania członków Zespołu

 

 1. członkowie Zespołu realizują zadania wynikające ze specyfiki dotychczas wykonywanych obowiązków służbowych; realizacja tych zadań ma zapewnić bezkolizyjne i efektywne współdziałanie jednostek organizacyjnych w zakresie zapobiegania, przygotowania oraz reagowania i odbudowy w sytuacjach kryzysowych;
 2. każdy członek Zespołu zobowiązany jest przedkładać Przewodniczącemu propozycje działań zgodnie z kompetencjami;
 3. członkowie Zespołu biorą czynny udział w opracowaniu i aktualizacji procedur reagowania, zawartych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego; przekazują niezwłocznie zmiany swoich danych teleadresowych i jednostek przez nich reprezentowanych do aktualizacji GPZK;
 4. utrzymują w gotowości siły i środki, pozostające w ich gestii, przewidywane do działania;
 5. zgłaszanie propozycji do rocznego planu pracy Zespołu;
 6. prezentowanie analiz i wniosków dotyczących ochrony ludności, jej mienia i środowiska naturalnego;
 7. przedstawianie wniosków i propozycji dotyczących podejmowanych działań;
 8. w razie potrzeby, zapewnianie udziału ekspertów i specjalistów z danej dziedziny
 9. w razie niemożliwości uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu, członek zespołu może wyznaczyć osobę zastępującą, go w pracach zespołu

 

Rozdział 3. Organizacja pracy Zespołu

 

                                                                             § 1.

Tryb pracy Zespołu.

Plan pracy Zespołu opracowuje się corocznie, na kolejny rok kalendarzowy. Propozycje tematów do planu przedkładają członkowie Zespołu na wniosek Przewodniczącego.

 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje i przewodniczy jego obradom Przewodniczący Zespołu, zgodnie z rocznym planem pracy.
 2. W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowych działań Zespołu, jego przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka zespołu może zwoływać posiedzenia Zespołu
 3. Posiedzenia, w zależności od potrzeb, mogą być zwoływane w niepełnym składzie.
 4. Decyzje w sprawach będących przedmiotem działania Zespołu jednoosobowo podejmuje przewodniczący, w oparciu o przeprowadzoną przez Zespół analizę i ocenę zagrożenia oraz wypracowaną koncepcję działania.

 

 

Rozdział 4. Sposób dokumentowania pracy Zespołu

 

                                                                              § 1.

Dokumentami bieżących prac Zespołu są

 1. Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego,
 2. Plan szkoleń, treningów i ćwiczeń
 3. Protokoły z posiedzeń Zespołu wraz z załącznikami w postaci:
 1. porządku obrad,
 2. wykazu uczestników posiedzenia
 3. ustaleń podjętych na posiedzeniu,
 4. dokumentów i materiałów przygotowanych przed i w trakcie posiedzenia.
 1. Analizy, oceny i opinie;
 2. Karty zdarzeń, które zawierają chronologiczny zapis przebiegu zdarzeń, wypracowanych decyzji i wdrażanych kolejno działań podejmowanych w celu likwidacji zagrożeń, pomocy poszkodowanym i ograniczenia strat;
 3. Polecenia, zarządzenia, decyzje;
 4. Inne, niezbędne dokumenty.

                                                                         § 2.

 

Dokumentowanie prac Zespołu zapewnia referat właściwy w sprawach Zarządzania Kryzysowego.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 903
W tym miesiącu: 203429
Od początku: 22827099
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne