E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 19/2015 z 30.01.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 19/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 

 

            Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

 

Plan dochodów po zmianach wynosi 22 666 555 zł,  w tym dochody bieżące  

19 651 648 zł, dochody majątkowe 3 014 907 zł.

 

 

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 20 949 255 zł, w tym wydatki bieżące

 19 032 979,17 zł, wydatki majątkowe 1 916 275,83 zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Międzylesie, dnia 30 stycznia 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu :

- dział 852 rozdział 85215- zwiększenia dotacji o kwotę 2 315 zł na wypłatę dodatków energetycznych,

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu :

- dział 010 rozdział 01010, 01095 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 630 rozdział 63003, 63095 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 700 rozdział 70005 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 750 rozdział 75023 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 852 rozdział 85215 zwiększenia o kwotę 2 315 zł z tytułu otrzymanej dotacji na  wypłatę dodatków energetycznych,

- dział 900 rozdział 90001, 90002, 90003, 90015 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 921 rozdział 92105 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 926 rozdział 92695 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1366
W tym miesiącu: 44295
Od początku: 24176373
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne