E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 1/2015 z dnia 05.01.2015 r.w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Międzylesie na 2015 rok

    Zarządzenie nr 1/2015

              Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

       z dnia 5 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Międzylesie na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.),art.247 ust.1 i art.249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, zarządzam, co następuje :

§ 1

Ustala się plan finansowy wykonawczy dochodów budżetu gminy Międzylesie na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się plan finansowy wykonawczy wydatków budżetu gminy Międzylesie na rok 2015

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 

Ustala się plan finansowy wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

XLSzał nr 1-dochody.xls (53,50KB)

XLSzał nr 2 - wydatki.xls (81,50KB)

XLSzał nr 3- Plan finansowy wydatków cz.1.xls (27,50KB)

XLSzał nr 3- Plan finansowy wydatków cz.2.xls (22,00KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 392
W tym miesiącu: 392
Od początku: 23576379
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne