Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 20/2015 z dnia 04.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanych do sprzedaży – dz. 254/2, 149/9, 149/8, 171/4, 150/5, 253, 254/1, 255, 251, obręb Nowa Wieś.

Zarządzenie nr 20 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 04 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanych do sprzedaży – dz. 254/2, 149/9, 149/8, 171/4, 150/5, 253, 254/1, 255, 251, obręb Nowa Wieś.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r.,  poz. 518 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XLIII/220/2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Nowa Wieś – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 254/2, 149/9, 149/8, 171/4, 150/5, 253, 254/1, 255, 251, SW1K/00043829/9, położonych w Nowej Wsi, wykazanych w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 04 lutego 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 20/2015 z dnia 04 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanych do sprzedaży – dz. 254/2, 149/9, 149/8, 171/4, 150/5, 253, 254/1, 255, 251, obręb Nowa Wieś.

Wykaz nr  1/2015

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Nowa Wieś

dz. 254/2, 149/9, 149/8, 171/4, 150/5, 253, 254/1, 255, 251

SW1K/00043829/9

2.

Powierzchnia nieruchomości

łączna powierzchnia 0,90 ha

3.

Opis nieruchomości

Działki gruntowe niezabudowane.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

W MPZP działka nr 254/2 w części 16MN7 – tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą

Pozostały teren posiada przeznaczenie 16R2 – tereny rolne – uprawy polowe.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena gruntu – 22.250 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działek przyległych

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

18.03.2015 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 04.02.2015 r. do dnia 25.01.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 415
W tym miesiącu: 197535
Od początku: 22821205
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne