Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 234/2014 z dnia 09.12.2014 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 327/47, obręb Międzylesie do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 234 /2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 09 grudnia 2014 r.

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 327/47, obręb Międzylesie do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie § 9 ust. 1 uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzylesiu, AM 1, przy ul. Wojska Polskiego,  w granicach działki  nr 327/47 o pow. 28 m2, KW – SW1K/00047292/3.
  2. Załącznik mapowy, stanowiący integralną część zarządzenia, oznacza położenie nieruchomości.
  3. Termin trwania umowy ustalam na 5 lat z możliwością przedłużenia na dalszy okres.

§ 2

Ustalam:

  1. termin przetargu na dzień 12 stycznia 2015 r. godz.10.oo.
  2. Stawkę czynszu dzierżawnego miesięcznego brutto za 1 m2 gruntu w wysokości 1,50 zł.
  3. wadium w pieniądzu w wysokości 10 zł.
  4. termin zwrotu wadium do siedmiu dni od daty zawarcia umowy.

§ 3

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 09 grudnia 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Brak opisu obrazka