Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 215/2014 z dnia 14.11.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 215//2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje:

 

§ 1

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 24 323 923 zł, w tym wydatki bieżące

21 167 983 zł, wydatki majątkowe 3 155 940 zł.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 751 rozdział 75109 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.


Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 - wydatki.xls

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 14595
W tym miesiącu: 122971
Od początku: 18266386
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne