E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 205/2014 z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR  205/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 października  2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

                     Na podstawie  art.257 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.)  oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594  ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

Plan dochodów po zmianach wynosi 27 318 721 zł,  w tym dochody bieżące  

21 709 621 zł, dochody majątkowe 5 609 100 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

Plan wydatków po zmianach wynosi 24 323 923 zł , w tym wydatki bieżące 21 167 983 zł, wydatki majątkowe 3 155 940 zł.

                                                                                         § 3                                                                                                                 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

  1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu :

- dział 852 rozdział 85212- zwiększenia dotacji o kwotę 247 040 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- dział 852 rozdział 85213- zwiększenia dotacji o kwotę 1 032 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

- dział 852 rozdział 85213- zwiększenia dotacji o kwotę 5 640 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- dział 852 rozdział 85214- zwiększenia dotacji o kwotę 109 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- dział 852 rozdział 85214- zwiększenia dotacji o kwotę 13 495 zł w związku  z realizacją projektów POKL, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych,

- dział 852 rozdział 85215- zwiększenia dotacji o kwotę 636 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych,

- dział 852 rozdział 85216- zwiększenia dotacji o kwotę 44 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- dział 852 rozdział 85295- zwiększenia dotacji o kwotę 9 682 zł na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- dział 854 rozdział 85415- zwiększenia dotacji o kwotę 60 000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- dział 854 rozdział 85415- zmniejszenia środków o kwotę 1 899 zł w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2014r-„Wyprawka szkolna”,

  1. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01095- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 750 rozdział 75023- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 754 rozdział 75412- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80148- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 801 rozdział 80113 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 852 rozdział 85201, 85206, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 852 rozdział 85212- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 247 040 zł na  realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- dział 852 rozdział 85213- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 640 zł oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 032 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- dział 852 rozdział 85214- zwiększenia wydatków bieżących: o kwotę 109 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, oraz o kwotę 13 495 zł w związku z realizacją projektów POKL, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych,

- dział 852 rozdział 85215- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 636 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych,

- dział 852 rozdział 85216- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 44 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- dział 852 rozdział 85295- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9 682 zł na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- dział 854 rozdział 85401- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 854 rozdział 85415- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 60 000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 899 zł w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2014r-„Wyprawka szkolna”,

- dział 900 rozdział 90002, 90015- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 900 rozdział 90002- zwiększenie wydatków Gminy o kwotę 11 zł na realizację zadania: „Program priorytetowy NFOŚIGW cz.2 usuwanie wyrobów zawierających azbest”,

- dział 921 rozdział 92109- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 - dochody.xls (27,00KB)

XLSzał nr 2 -wydatki.xls (45,00KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3139
W tym miesiącu: 45047
Od początku: 24299670
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne