E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 202/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 202/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza, co następuje:

§ 1

 

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 830 095 zł, w tym dochody bieżące 21 220 995 zł, dochody majątkowe 5 609 100 zł.

 

§ 2

 

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 835 297 zł, w tym wydatki bieżące 20 679 357 zł, wydatki majątkowe 3 155 940 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01095 – zwiększenia o kwotę 203 588,50 zł z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 - dochody.xls (23,00KB)

XLSzał nr 2 - wydatki.xls (15,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 720
W tym miesiącu: 6759
Od początku: 24091368
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne