E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 183/B/2014 z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 183/B/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje:

§ 1

 

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 545 702,50 zł, w tym wydatki bieżące

20 400 403,50 zł, wydatki majątkowe 3 145 299 zł.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 926 rozdział 92601 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1- wydatki.xls (6,00KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2345
W tym miesiącu: 47475
Od początku: 24302098
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne