Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 183/A/2014 z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 183/A/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 540 500,50 zł, w tym dochody bieżące

20 931 400,50 zł, dochody majątkowe 5 609 100 zł.

 

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 545 702,50 zł, w tym wydatki bieżące

20 400 403,50 zł, wydatki majątkowe 3 145 299 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 751 rozdział 75109 – zwiększenia dotacji o kwotę 68 444 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 600 rozdział 60016, 60095 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 700 rozdział 70005 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 750 rozdział 75023, 75075 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem  planu,

- dział 751 rozdział 75109 – zwiększenia o kwotę 68 444 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem

- dział 754 rozdział 75412 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80113 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 851 rozdział 85154 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 852 rozdział 85213, 85214, 85216 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 900 rozdział 90001, 90015 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 926 rozdział 92601 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1-dochody.xls (23,50KB)

XLSzał nr 2-wydatki.xls (37,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4045
W tym miesiącu: 206571
Od początku: 22830241
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne