E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Drugi przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży działki niezabudowanej nr 24/6 o pow. 0,2580 ha, obręb Goworów

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 16 lutego 2015 r. o godz. 10.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

1.   Położenie nieruchomości – obręb GOWORÓW

Położenie i opis nieruchomości

Numer

geodezyjny działki

Powierzchnia działki ogółem

Numer księgi wieczystej

Działka położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz gospodarczej. Wyposażona jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, którego linia  przebiega przez teren działki wzdłuż drogi, nie utrudniając zabudowy. Istnieje możliwość podłączenia do linii energetycznej, doprowadzonej do sąsiedniej działki. Dostęp komunikacyjny dobry z głównej drogi asfaltowej przebiegającej przez wieś. Działa położona pomiędzy drogą  dojazdową a potokiem Goworówka. Działkę wzdłuż przecina rów melioracyjny, odprowadzający wody opadowe z terenów po drugiej strony ulicy.    

Uwaga !

Część nieruchomości (o pow. 0,0450 ha) obciążona umową dzierżawy na rzecz osoby fizycznej do 31.12.2016 r.

24/6

0,2580 ha

SW1K/00067452/9

 

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 54.100 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sto złotych) brutto.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania granic.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie:

  • Przeznaczenie podstawowe – 8MN35- tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą.

3.  Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2.710 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziesięć złotych),

które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 12 lutego  2015r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej  podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

4.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

5.  Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.

6.  Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  07.01.2015 r.

Sprawę prowadzi:Ewa Siwek

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

mapa ewidencyjna.jpeg

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 131
W tym miesiącu: 37735
Od początku: 24386627
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne