Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 189/2014 z dnia 07.10.2014 r. w sprawie przejęcia z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu świetlic wiejskich w Kamieńczyku i Szklarni.

Zarządzenie  nr 189/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

  z dnia 07.10.2014 .

w sprawie przejęcia  z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu świetlic wiejskich w Kamieńczyku i Szklarni.

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.),  § 6 ust. 3 Uchwały nr XXXII/174/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29. października 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu - zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przejąć na stan środków trwałych Gminy Międzylesie, zarządzanych przez Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, zgodnie z wnioskiem kier. ZGKiM z dnia 19. września 2014 r. nieruchomości budynkowe, pełniące funkcje świetlic wiejskich tj.:

a) Kamieńczyk, działka nr 100, pow. 0,08 ha, KW SW1K/00043827/5

b) Szklarnia 41, dz. nr 2, pow. 0,51 ha, KW 75745.

2. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów stanowią integralną część zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kier. ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 19. września br. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu wystąpił do Burmistrza o przejęcie na stan Urzędu Miasta i Gminy budynków pełniących wyłącznie funkcje świetlic wiejskich tj. w m. Szklarnia 41, Dolnik 8 i Kamieńczyk. Ponieważ świetlica wiejska w Dolniku uwidoczniona jest na stanie Urzędu Miasta i Gminy od 1. stycznia 2003 r., którą zarządza sołectwo Dolnik, realizacja wniosku dotyczy wyłącznie budynków w Szklarni i Kamieńczyku. Budynkami – świetlicami zarządzają sołectwa odpowiednio na podstawie: Szklarnia – porozumienie z dnia 5. maja 1997 r., natomiast Kamieńczyk – zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 188/2012 r. z dnia 7.11.2012 r. dot. przekazania sołectwu do zarządzania i korzystania.

Międzylesie, dnia 07.10.2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 100
W tym miesiącu: 176513
Od początku: 22800183
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne