Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nr 11/2014 z dnia 06.10.2014 r.

Wykaz nr 11/2014

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Goworów

dz. 24/6

SW1K/00067452/9

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,2580 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz gospodarczej. Wyposażona jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, którego linia przebiega przez teren działki wzdłuż drogi, nie utrudniając zabudowy. Istnieje możliwość podłączenia do linii energetycznej, doprowadzonej do sąsiedniej działki. Dostęp komunikacyjny dobry z głównej drogi asfaltowej przebiegającej przez wieś. Działa położona pomiędzy drogą dojazdową a potokiem Goworówka. Działkę wzdłuż przecina rów melioracyjny, odprowadzający wody opadowe z terenów po drugiej strony ulicy.

Uwaga !

Część nieruchomości (o pow. 0,0450 ha) obciążona umową dzierżawy na rzecz osoby fizycznej do 31.12.2016 r.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

8MN35- tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena gruntu – 54.100 zł brutto

 

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

17.11.2014 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 06.10.2014

r. do dnia 27.10.2014 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak