E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zachęcamy dolnośląskie organizacje pozarządowe do składania ofert w trybie pozakonkursowym


Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert


Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wzór oferty jest ten sam, jak w przypadku konkursu, jednak nazwa rodzaju zdania publicznego na pierwszej stronie oferty winna mieć brzmienie jak w art. 4 ust. 1  w/w ustawy.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 września 2014 r. decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego kwota środków przeznaczona na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD została zwiększona z 34 505 zł na 88 865 zł. Do dyspozycji jest kwota 54 360 zł.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r., przyjął nowy sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tym samym przestaje obowiązywać Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 1485/IV/11 z dnia 22 listopada 2011 r.

Główne zmiany to:

1. Zarząd Województwa Dolnośląskiego w każdym roku budżetowym określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w podziale na poszczególne wydziały i departamenty (przyznające dotacje na realizacje zadań publicznych). 
  
2. Informacje o wysokości planowanych i dostępnych środków finansowych, a także zmianach ich wysokości publikowane będą na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

3. Oferty złożone w terminie krótszym niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, uważane będą za oferty nie spełniające kryteriów formalnych.

4. Rozpatrywanie celowości realizacji zadania możliwe będzie jedynie w przypadku ofert spełniających kryteria formalne. Oferty takie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpływu do UMWD, zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UMWD, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu marszałkowskiego oraz na stronie internetowej właściwego merytorycznie wydziału.  Wszystkie zainteresowane podmioty w ciągu 7 dni od dnia publikacji oferty mogą zgłaszać do niej swoje uwagi. 


Prezentujemy brzmienie artykułu 19 a (ust. od 1 do 6) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), na podstawie którego można złożyć ofertę realizacji zadania publicznego.

 

Art. 19a
1. Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.


2. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zleca realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, po złożeniu oferty przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. Przepis art. 14 stosuje się odpowiednio.

3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym
na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł. 

(Źródło: http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/dotacje-w-trybie-art-19a/)

 

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

Ul. A. Ostrowskiego 7

53-238 Wrocław

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1328
W tym miesiącu: 15385
Od początku: 23844502
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne