E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 183/2014 z dnia 25.09.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 183/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 472 056,50 zł, w tym dochody bieżące 20 862 956,50 zł, dochody majątkowe 5 609 100 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 477 258,50 zł, w tym wydatki bieżące 20 331 959,50 zł, wydatki majątkowe 3 145 299 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 801 rozdział 80101 – zwiększenia dotacji o kwotę 75 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

-dział 852 rozdział 85295 – zwiększenia dotacji o kwotę 4 532 zł na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 801 rozdział 80101- zwiększania o kwotę 75 zł w związku z otrzymaną dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

-dział 852 rozdział 85295 – zwiększenia o kwotę 4 532 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Burmistrz

/- Tomasz Korczak

XLSzał nr 1- dochody.xls (23,50KB)

XLSzał nr 2 -wydatki.xls (24,00KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 806
W tym miesiącu: 54701
Od początku: 24073059
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne