Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 170/2014 z dnia 29.08.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 170/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885    ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 408 411,50 zł, w tym dochody bieżące 20 813 235,50 zł, dochody majątkowe 5 595 176 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 413 613,50 zł, w tym wydatki bieżące 20 244 561,50 zł, wydatki majątkowe 3 169 052 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 801 rozdział 80101 – zwiększenia dotacji o kwotę 7 325 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

- dział 852 rozdział 85215 – zmniejszenia dotacji o kwotę 875 zł na wypłatę dodatków energetycznych,

- dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia dotacji o kwotę 8 574 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”.

 

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 600 rozdział 60095 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 700 rozdział 70005- – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 750 rozdział 75075 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 758 rozdział 75818 - przeniesienia kwoty 3 000 zł  z rezerwy ogólnej Burmistrza na organizację dożynek gminnych,

- dział 801 rozdział 80101- zwiększania o kwotę 7 325 zł w związku z otrzymaną dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

- dział 801 rozdział 80113- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 851 rozdział 85154- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 852 rozdział 85201, 85206 85212, 85214,85228- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 852 rozdział 85215- zmniejszenia o kwotę 875 zł w związku ze zmniejszona dotacją na wypłatę dodatków energetycznych,

- dział 854 rozdział 85415- zwiększenia o kwotę 8 574 zł w związku z otrzymaną dotacją  na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”.

- dział 921 rozdział 92105- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 926 rozdział 92601, 92695 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1-dochody.xls (7,00KB)

XLSzał nr 2 - wydatki.xls (19,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3402
W tym miesiącu: 195044
Od początku: 22818714
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne