Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 169/2014 z dnia 27.08.2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Międzylesie na rok 2015.

Zarządzenie nr 169/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Międzylesie na rok 2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r, poz.594) w wykonaniu uchwały nr XLIX/296/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje :

§ 1

1. Zobowiązuję :

    1/   Kierowników Referatów Urzędu Miasta i Gminy :

           - Finansowego

     - Organizacyjnego

     - Infrastruktury Technicznej i Gospodarki

     - Spraw Obywatelskich

     - Stanowisko ds. Oświaty

     - Basen kąpielowy

    2/   Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy :

     - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu

     - Zespołu Szkół w Międzylesiu

     - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie

     - Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu 

           - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu

     - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie

     - Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

      do opracowania i przedłożenia Skarbnikowi Miasta i Gminy w terminie do dnia 30 września 2014 r materiałów informacyjnych i planistycznych do budżetu Gminy na rok 2015 w zakresie kierowanej jednostki.

    2. Wzór wykazu zadań bieżących i inwestycyjnych proponowanych do budżetu Gminy przez  kierowników  referatów  określono w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

    3. Zobowiązuję Kierowników referatów i jednostek organizacyjnych do ścisłej merytorycznej współpracy w zakresie opracowania materiałów.

 

§ 2

  1. Wartość ujętych w materiałach zadań rzeczowych wynikać winna z dokumentacji i kosztorysów a w przypadku ich braku być określona szacunkowo a w terminie późniejszym potwierdzona dokumentacją lub kosztorysem.
  2. W materiałach do budżetu Gminy na rok 2015 winny być przewidziane środki finansowe na opracowanie dokumentacji i projektów pod przyszłe inwestycje ( również do realizacji w latach następnych).

 

§ 3

Sołectwa mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach funduszu sołeckiego z budżetu Gminy w terminie do 30.09.2014 r.

Wnioski złożone do Referatów uwzględniane są przez Kierowników w merytorycznym zakresie ich działania.

§ 4

  1. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wniosków oraz skalkulowanych dochodów własnych, subwencji z budżetu państwa i dotacji celowych, Skarbnik Miasta i Gminy opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu gminy i przedłoży je Burmistrzowi Miasta i Gminy w terminie do 31 października 2014 roku.
  2. Opracowanie projektu budżetu Gminy wraz z objaśnieniami oraz Wieloletnią Prognozą Finansową oraz przedłożenie tych materiałów Radzie Miejskiej winno nastąpić do dnia 15 listopada 2014 r.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 6

Wskaźniki do budżetu zostaną przekazane niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Skarbnika Miasta i Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/- Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 do zarz- plany na 2015.xls (27,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4755
W tym miesiącu: 201875
Od początku: 22825545
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne