E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 158/2014 z dnia 14.08.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR  158/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 393 387,50 zł, w tym dochody bieżące 20 798 211,50 zł, dochody majątkowe 5 595 176 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 398 589,50 zł, w tym wydatki bieżące 20 229 537,50 zł, wydatki majątkowe 3 169 052 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu :

dział 600 rozdział 60078 – zwiększenia dotacji o kwotę 130 000 zł z Ministerstwa  Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn.

„Remont drogi gminnej nr 119978D w km 0+000-0+667 na działkach nr 187, 49, cz.48, 33 w Smreczynie, zniszczonej intensywnymi opadami deszczu w dniach 21,22 lipca 2011 roku,

 

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

dział 600 rozdział 60078 – zwiększenia o kwotę 170 074 zł w związku ze zwiększoną wartością zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 119978D w km 0+000-0+667 na działkach nr 187, 49, cz.48, 33 w Smreczynie, zniszczonej intensywnymi opadami deszczu w dniach 21,22 lipca 2011 roku: w tym kwota 130 000 zł z tytułu zwiększonej dotacji a kwotę 40 074 zł przesunięto z wydatków bieżących w rozdziale 60016.

 

Wartość zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 119978D w km 0+000-0+667 na działkach nr 187, 49, cz.48, 33 w Smreczynie, zniszczonej intensywnymi opadami deszczu w dniach 21,22 lipca 2011 roku” po zmianach wynosi 470 293 zł.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 - dochody.xls (23,00KB)

XLSzał nr 2 - wydatki.xls (23,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1484
W tym miesiącu: 41209
Od początku: 24173287
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne