Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 151/2014 z dnia 31.07.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR  151/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 263 387,50 zł, w tym dochody bieżące 20 668 211,50 zł, dochody majątkowe 5 595 176 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 268 589,50 zł, w tym wydatki bieżące 20 099 537,50 zł, wydatki majątkowe 3 169 052 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu :

- dział 010 rozdział 01095- zmniejszenia dotacji o kwotę 96,88 zł na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

- dział 750 rozdział 75011- zwiększenia dotacji o kwotę 1 708 zł na prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- dział 852 rozdział 85214 – zwiększenia dotacji o kwotę 84 400 zł na wypłatę zasiłków okresowych,

- dział 852 rozdział 85215 – zwiększenia dotacji o kwotę 3 462 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

- dział 852 rozdział 85216 – zwiększenia dotacji o kwotę 23 100 zł na wypłatę zasiłków stałych.

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01095 – zmniejszenia o kwotę 96,88 zł na zwrot podatku akcyzowego  producentom rolnym,

- dział 600 rozdział 60095- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

-dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 750 rozdział 75011- zwiększenia o kwotę 1 708 zł na prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- dział 801 rozdział 80113 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 851 rozdział 85154 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 852 rozdział 85214 - zwiększenia o kwotę 84 400 zł  na wypłatę zasiłków okresowych,

-dział 852 rozdział 85215 – zwiększenia o kwotę 3 462 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

- dział 852 rozdział 85216 – zwiększenia  o kwotę 23 100 zł na wypłatę zasiłków stałych,

- dział 900 rozdział 90001, 90015 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków

- dział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 - dochody.xls (25,00KB)

XLSzał nr 2 - wydatki.xls (31,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2016
W tym miesiącu: 193658
Od początku: 22817328
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne