E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr 146/2014 w spr. udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie  Nr  146/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia  29 lipca 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

 

Na podstawie, art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z art. 16 ust.1, art.22 ust.3 i 4, art.29 ust.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.)

zarządzam, co następuje :

§  1

Udzielam pełnomocnictwa p.o. Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Międzylesiu – Romanowi Nowakowi do reprezentowania Gminy Międzylesie – właściciela i współwłaściciela nieruchomości zabudowanych, we wspólnotach mieszkaniowych, przy podejmowaniu czynności prawnych w imieniu Gminy, w których Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu sprawuje zarząd mieniem komunalnym, a w szczególności:

 1. Wybór i odwołanie zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej.
 2. Ustalanie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej.
 3. Przyjęcia rocznego planu gospodarczego, w tym podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania kredytów bankowych na wykonanie remontów części wspólnych nieruchomości.
 4. Ustalanie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu.
 5. Zmiany przeznaczenia i sposobu użytkowania części nieruchomości wspólnej.
 6. Zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej.
 7. Wytoczenia powództwa, o którym mowa w art. 16 ust.1 ustawy.
 8. Ustalanie, w wypadkach nieregulowanych przepisami, części kosztów związanych
  z eksploatacją urządzeń lub części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli lokali, jak i do wspólnego użytku właścicieli, co najmniej dwóch lokali, które zaliczane będą do kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 9. Określanie zakresu i sposobu prowadzenia, przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy- 
  ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.
 10. Połączenia dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podziału lokali.
 11. Udzielenia absolutorium zarządowi.
 12. Podejmowania uchwał w sprawie wszczęcia:
  1. postępowania, w przedmiocie scalenia nieruchomości
  2. wyrażenia woli nabycia na własność lub w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości lub jej części która wraz z wydzieloną działką będzie spełniać wymogi działki budowlanej,
  3. upoważnienia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej do reprezentowania wspólnoty zakresie wymienionym w pkt 1 i 2 wobec organów samorządowych.

§ 2

Do podejmowania czynności określonych w § 1 upoważniam p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu, który może udzielać dalszych pełnomocnictw pracownikom jednostki.

§ 3

1. Zobowiązuje Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do składania
    Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie  rocznych sprawozdań ze swojej działalności
    w terminie do 15 lutego każdego roku za rok poprzedni.

2. W przypadku realizacji zadań określonych w § 1 pkt. 3 obowiązek sprawozdawczy
     dotyczy  bezwzględnie każdego zdarzenia dot. zaciągania kredytów bankowych.

§ 4

1. Pełnomocnictwo jest ważne do odwołania.

2. Ustanie stosunku pracy lub zmiana stanowiska powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Międzylesiu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                            BURMISTRZ

                                                                                                                                                                  Tomasz  Korczak

DOCXZGKIM - pełnomocnictwo Kierownik ZGKiM.docx (16,10KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 364
W tym miesiącu: 31192
Od początku: 24380084
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne