E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 148/2014 z dnia 30.07.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży – dz. 143/1 o pow. 0,0952 ha, obręb Długopole Górne.

Zarządzenie nr 148/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży – dz. 143/1 o pow. 0,0952 ha, obręb Długopole Górne.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXI/164/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 17 września 2013 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych w granicach działek nr 143/1 o pow. 0,0952 ha, oraz nr 143/2 o pow. 0,1338 ha, obręb Długopole Górne – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 143/1 o pow. 0,0952 ha, SW1K/00043825/1, położonej w Długopolu Górnym, wykazanej w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 30 lipca 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 148/2014 z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży – dz. 143/1, o pow. 0,0952 ha, obręb Długopole Górne.

Wykaz nr  8/2014

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Długopole Górne

dz. 143/1

SW1K/00043825/1

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0952 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka stanowi drogę gruntową, dojazdową z drogi publicznej nr 140/2 do gruntów położonych w kierunku zachodnim od drogi powiatowej.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

W MPZP działka znajduje się głównie w obszarze jednostki planistycznej KDW1 – teren dróg wewnętrznych oraz w nieznacznej części w PG1 – tereny powierzchniowej eksploatacji złoża piaskowca.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena gruntu – 26.550 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

10.09.2014 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 30.07.2014 r. do dnia 20.08.2014 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 660
W tym miesiącu: 52833
Od początku: 24307456
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne