E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 133/2014 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR  133/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 czerwca  2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

                     Na podstawie  art.257 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.)  oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r.,poz 594  ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje:

 

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

 

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 150 814,38 zł,  w tym dochody bieżące  

20 555 638,38 zł, dochody majątkowe 5 595 176 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 156 016,38 zł , w tym wydatki bieżące 19 986 964,38 zł, wydatki majątkowe 3 169 052 zł

                                                                                          § 3                                                                                                                 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu :

- dział 852 rozdział 85295- zwiększenia dotacji o kwotę 1 098 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

 

1. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 600 rozdział 60016,60095- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 801 rozdział 80113 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 851 rozdział 85154 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 852 rozdział 85214, 85219 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków

-dział 852 rozdział 85295 – zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 098 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,

- dział 921 rozdział 92105, 92109 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 - dochody.xls (23,00KB)

XLSzał nr 2 wydatki.xls (32,00KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2389
W tym miesiącu: 47519
Od początku: 24302142
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne