E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 113/2014 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR  113/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 maja  2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

                     Na podstawie  art.257 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.)  oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r.,poz 594  ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje 

 

§ 1

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 099 719,38 zł , w tym wydatki bieżące 19 563 719,38 zł, wydatki majątkowe 3 536 000 zł.

§ 3

                                                                                                                              

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu :

- dział 010 rozdział 01008 przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 600 rozdział 60016,60078,60095- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 630 rozdział 63095 – zwiększenia o kwotę 23 000 zł na składkę dla Związku Gmin Śnieżnickich,  w zw. z wykonaniem dokumentacji na budowę wieży widokowej na Śnieżniku,

- dział 750 rozdział 75075 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 758 rozdział 75818 - przeniesienia kwoty 23 000 zł. z rezerwy ogólnej na składkę dla Związku Gmin Śnieżnickich, w zw. z wykonaniem dokumentacji na budowę wieży widokowej na Śnieżniku,

- dział 801 rozdział 80103,80104,80113- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 851 rozdział 85153 -  przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 900 rozdział 90001- – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 - wydatki.xls (32,00KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 507
W tym miesiącu: 507
Od początku: 23576494
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne