E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 110/A/2014 z dnia 23.05.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR  110/A/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 23 maja  2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

                     Na podstawie  art.257 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.)  oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r.,poz 594  ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje 

 

§ 1

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 099 719,38 zł , w tym wydatki bieżące 19 563 719,38 zł, wydatki majątkowe 3 536 000 zł.

§ 3

                                                                                                                     

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu :

- dział 751 rozdział 75113 przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 1 - wydatki.xls (7,00KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2317
W tym miesiącu: 47447
Od początku: 24302070
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne