E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 145/2014 z dnia 21.07.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży – dz. 63/2 o pow. 0,02 ha, obręb Michałowice

 

Zarządzenie nr 145 /2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 21 lipca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży – dz. 63/2 o pow. 0,02 ha, obręb Michałowice

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 518) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXVI/193/2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 63/2 o pow. 0,02 ha, obręb Michałowice – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 63/2 o pow. 0,02 ha, SW1K/00043822/0, położonej w Michałowicach, wykazanej w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Ewie Siwek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 21 lipca 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 145/2014 z dnia  21 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży – dz. 32/2, obręb Smreczyna.

 

Wykaz nr 7/2014

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Michałowice

dz. 63/2

SW1K/00043822/0

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,02 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka położona jest w pośredniej strefie zabudowy miejscowości. Dostęp komunikacyjny do nieruchomości przeciętny, krótki dojazd z głównej drogi przebiegającej przez wieś, drogą gruntową przez mostek. Teren nieruchomości płaski , kształt regularny, prostokątny.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

13MN3- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

           Cena gruntu –  3.169,50 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki nr 63/1

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

01.09.2014 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 21.07.2014 r. do dnia 11.08.2014 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3103
W tym miesiącu: 45011
Od początku: 24299634
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne