Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 123/2014 z dnia 18.06.2014 r. w sprawie postepowania o zamówienie publiczne na zadanie" Odbudowa drogi gminnej Nr 119978D w km 0+000-0+667 na działkach nr 187,49,48cz, 33 w Smreczynie, zniszczonej intensywnymi opadami deszczu w dniach 21-22 lipca 2011r

 Zarządzenie nr 123/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: „ Odbudowa drogi gminnej Nr 119978D w km 0+000-0+667 na działkach nr 187,49,48cz, 33 w Smreczynie, zniszczonej intensywnymi opadami deszczu w dniach 21-22 lipca 2011roku".

na podstawie: art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 1, 2 i 3, art. 40 ust. 1, 2 i 6, art. 43 ust. 1, art. 45 ust. 2, art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., póz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. póz. 423 ze zm.) zarządzam:

§1

Wszcząć i przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „ Odbudowa drogi gminnej Nr 119978D w km 0+000-0+667 na działkach nr 187,49,48cz, 33 w Smreczynie, zniszczonej intensywnymi opadami deszczu w dniach 21-22 lipca 2011 roku", w zakresie ustalonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§2

Odpowiedzialnym za przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne jest inspektor Ewa Siwek

§3

1.  Ogłoszenie o postępowaniu przygotuje, umieści w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, a także umieści informację o wyborze najkorzystniejszej   oferty   w   miejscu   publicznie   dostępnym   w   siedzibie   oraz   na   stronie   internetowej Zamawiającego, ponadto umieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych -inspektor Ewa Siwek
2.  Specyfikację   Istotnych   Warunków   Zamówienia   na   stronie   internetowej   Zamawiającego,   od   dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert, umieści - inspektor Ewa Siwek

§4

Powołuję Komisję Przetargową w składzie i określam zakres poszczególnych jej członków:

1/ Ewa Siwek- Przewodniczący Komisji - otwarcie ofert, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert, przedłożenie Kierownikowi zamawiającego propozycji wykluczenia Wykonawców, odrzucenia ofert, wniosków o powołanie biegłych i ekspertów, wnioskowanie o unieważnienie postępowania, złożenie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przedłożenie protokołu z postępowania.
2/ Franciszek Łuszczki - Zastępca Przewodniczącego - badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert
3/ Piotr Marchewka - sekretarz - prowadzenie dokumentacji przetargowej, a w tym sporządzenie protokołu, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert,

4/ Przemysław Dębski - członek komisji przetargowej, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert.

§5

Określam:
1/ termin publikacji i zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych -18.06.2014r.,
2/ termin i miejsce składania ofert: 04.07.2014 r., godz. 11.00, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, pokój Nr 7,

3/ termin i miejsce otwarcia ofert: 04.07.2014 r., godz. 11.15, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, pokój Nr 14,

4/ termin związania ofertą- 30 dni od dnia wskazanego jako termin składania ofert,

5/ Wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

6/ termin realizacji umowy do 30.09.2014 r.

§6

Zarządzenie powierzam do wykonania Przewodniczącemu Komisji.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 18 czerwca 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4308
W tym miesiącu: 201428
Od początku: 22825098
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne