E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Remont drogi gminnej nr 119978D w km 0+000 - 0+667 na działkach nr 187, 49, 48cz., 33 w Smreczynie zniszczonej intensywnymi opadami deszczu w dniach 21-22 lipca 2011 r. o długości 0,667 km

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.) - Opublikowane w dniu 18.06.2014 r. o godz. 14:46 Nr 207314 - 2014.

na zadanie:

"Remont drogi gminnej nr 119978D w km 0+000 - 0+667 na działkach nr 187, 49, 48cz., 33 w Smreczynie zniszczonej intensywnymi opadami deszczu w dniach 21-22 lipca 2011 r. o długości  0,667 km"

Zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wyborze oferty.jpeg

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.jpeg

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU.jpeg

WZÓR OŚWIADCZENIA :

DOCWzór oswiadczenia Wykonawcy ws. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.doc (23,00KB)

 

PDFSIWZ Smreczyna.pdf (828,17KB)

DOCSIWZ Smreczyna.doc (469,00KB)

Ogłoszenie:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=207314&rok=2014-06-18

Załączniki:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

DOCD060401rowy i inne-Remont drogi Smreczyna.doc (64,00KB)

DOC1 strona_tytułowa_SST- Przebudowa dróg wewnętrznych.doc (37,50KB)

DOCD000000- Wymagania ogólne - Remont drogi - Smreczyna.doc (175,50KB)

DOCD010000 - roboty pomiarowe - Odbudowa dróg -Smreczyna.doc (62,50KB)

DOCD010204-roboty rozbiórkowe - Remont drogi - Smreczyna.doc (61,00KB)

DOCD020000-roboty ziemne wykopy i nasypy - Remont drogi - Smreczyna.doc (176,50KB)

DOCD030101-odwodnienie - przepusty pod drogą - Remont drogi - Smreczyna.doc (135,00KB)

DOCD040000- podbudowy - profilowanie i zagęszczanie podłoża Remont drogi - Smreczyna.doc (72,50KB)

DOCD040202- warstwa odsączająca - Remont drogi - Smreczyna.doc (135,50KB)

DOCD040402-podbudowy z kruszywa łamanego - Remont drogi - Smreczyna.doc (110,00KB)

DOCD050000- nawierzchnie warstwa wiążąca, ścieralna -Odbudowa dróg - Domaszków.doc (146,50KB)

DOCD060000 -roboty wykończeniowe - Remont drogi - Smreczyna.doc (74,50KB)

DOCD060301- ścinanie i uzupełnienie poboczy-Remont drogi - Smreczyna.doc (78,00KB)

DOCZjazdy -Smreczyna.doc (68,50KB)

JPEGKonstrukcja zjazdu.jpeg (53,96KB)

DOCOpis techniczny - Smreczyna.doc (39,13MB)

JPEGPrefabrykat ażurowy.jpeg (72,01KB)

JPEGRys.nr1 Projekt zagospodarowania terenu.jpeg (64,37KB)

JPEGRys.nr2 Przekrój konstrukcyjny.jpeg (50,32KB)

JPEGRys.nr3 Przekrój konstrukcyjny.jpeg (43,88KB)

JPEGRys.nr4 Przekrój konstrukcyjny.jpeg (50,03KB)

JPEGRys.nr5 Konstrukcja przepustów i ścianek czołowych.jpeg (81,76KB)

JPEGŚciek korytkowy.jpeg (75,09KB)

DOCZestawienie powierzchni -Smreczyna.doc (84,00KB)

DOCRoboty różne - Smreczyna.doc (53,50KB)

DOCPrzedmiar robót Smreczyna.doc (97,00KB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 550
W tym miesiącu: 51385
Od początku: 24242402
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne