E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 119/2014 z dnia 09.06.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży – dz. 32/2 o pow. 0,04 ha, obręb Smreczyna.

Zarządzenie nr 119/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 9 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży – dz. 32/2     o pow. 0,04 ha, obręb Smreczyna.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXVII/201/2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 32/2 o pow. 0,04 ha, obręb Smreczyna – zarządzam co następuje:

 

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości grunniku do zarządzenitowej niezabudowanej w granicach działki nr 32/2 o pow. 0,04 ha, SW1K/00044172/5, położonej w Smreczynie, wykazanej w załączniku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 9 czerwca 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 119/2014 z dnia 09 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży – dz. 32/2, obręb Smreczyna.

 

Wykaz nr  5/2014

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Smreczyna

dz. 32/2

SW1K/00044172/5

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,04 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka położona jest w pośredniej strefie zabudowy miejscowości. Dostęp komunikacyjny do nieruchomości dobry, działka zlokalizowana pomiędzy drogą krajową nr 33, oraz drogą gminną. Teren nieruchomości lekko opadający od drogi w kierunku potoku. Kształt nieruchomości nieregularny.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

21MN16- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

           Cena gruntu –  7.626,00 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki nr 32/1

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

21.07.2014 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 09.06.2014 r. do dnia 30.06.2014 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1931
W tym miesiącu: 37259
Od początku: 24386151
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne