Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 107/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR  107/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 20 maja  2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Na podstawie  art.257 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.)  oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r.,poz 594  ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje 

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 094 517,38 zł,  w tym dochody bieżące   

20 311 260,38 zł, dochody majątkowe 5 783 257 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 099 719,38 zł , w tym wydatki bieżące 19 563 719,38 zł, wydatki majątkowe 3 536 000 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

-   dział 751 rozdział 75113 zwiększenia z tytułu dotacji w wysokości 10 620  zł na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

- dział 852 rozdział 85295 zwiększenia z tytułu dotacji w wysokości 418 zł  na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych.

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu :

- dział 600 rozdział 60016,60095 przeniesienia pomiędzy rozdziałami i  paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

-dział 700 rozdział 70005 przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

-dział 750 rozdział 75023 przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

-dział 751 rozdział 75113 zwiększenia  w wysokości 10 620  zł na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

-dział 852 rozdział 85295 zwiększenia w wysokości 418 zł  na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych.

-dział 900 rozdział 90001,90002  przeniesienia pomiędzy rozdziałami i  paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

-dział 921 rozdział 92105  przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Burmistrz Miasta i Gminy

 Tomasz Korczak

Załączniki :

XLSzał nr 1 do zarz 107-2014.xls (15,50KB)

XLSzał nr 2 do zarz 107-2014.xls (21,00KB)